Musicologists

Published Date

Chief of the St. Petersburg Department
Olga Alexeeva-Ezhinski (Saint-Petersburg)

Vera Goryunova (Nizhny Novgorod)

Nadezhda Ignatieva (Moscow)

Leandrida Kuranova (Kazan)

Anna Maklygina (Moscow)

Elena Musaelyan (Moscow)

Andrei Pankratov (Nizhny Novgorod)

Ludmila Sirotkina (Nizhny Novgorod)

Natalia Sitnova (Nizhny Novgorod)

Darya Fadeeva (Moscow)

Ivan Yaroshovets (Nizhny Novgorod)